info mr

Aan de School met de Bijbel is een medezeggenschapsraad verbonden.
De MR bestaat uit zes leden: drie ouders en drie personeelsleden. 

Samenstelling MR
Oudergeleding:
Dhr. C. Kronenburg
Dhr. M.C. Slootweg
Mw. J.S. van Dijk – Droogendijk (secr)

Personeelsgeleding:
Mw. A. Dekker – de Pater
Mw. D.K. Schaddelee - Methorst

Mailadres MR: mr@smdbmaartensdijk.nl

voor meer info lees het document aanvullende informatie MR.